Alta WEB 2024-2025

NOTA IMPORTANT

PER TENIR ACCÉS ALS PREUS BONIFICATS I ALS SERVEIS GESTIONATS PER L’AMPA ÉS OBLIGATORI SER SOCI. 

Vols fer-te soci o renovar la quota de l’AMPA per la web?

Has de seguir uns senzills passos.

1r PAS  – Fer el pagament de la quota 2024-2025 (20 € per familia)

Hi ha 3 opcions de pagament Transferència, Pagament a Caixer o Pagament a l’ oficina bancària

En tots els casos rebràs un rebut que hauràs de conservar pels següents passos.

Al pagament has d’indicar el concepte : «Primer i Segon cognoms + nom del nen + curs»  

Exemple:

Alumnes  ”Raúl Garcia Vaquero I5 y Mireia Garcia Vaquero 2n“

Dades omplir al concepte “Garcia Vaquero , Raúl I5 , Mireia 2n»

Opció 1 ) Fer una transferencia al número de compte de l’associació:

IBAN : ES85 0081 0317 5700 0123 5729   Banc Sabadell

Opció 2) Fer el pagament a qualsevol «Caixer del Banc Sabadell» indicant el número d’entitat

Introduir Targeta al Caixer -> Pin Targeta -> Pagament a Tercers –> Codi entitat «2703» -> seleccionar «Quota Socio 20€» -> Introduir concepte COGNOMS+Curs –> Confirmar pagament

Opcio 3) Fer el pagament directament a la oficina al compte de l’associació:

IBAN : ES85 0081 0317 5700 0123 5729   Banc Sabadell

L’oficina: Banc Sabadell ,  Carrer Doctor Reig 62, Viladecans

AMPA Escola Germans Amat i Targa

Nota: Recàrrec de 4€ de comissió per operacions a oficina.

2on PAS – Digitalització del comprovant del pagament.

-Descarrega el comprovant del pagament en format *.pdf si ho fas amb una transferencia per la web de la teva entitat.

-Fes una foto (llegible totes les dades) del comprovant amb el mòbil en jpg o jpeg. Amb un Mida de 200-5000kb és suficient.

3r PAS – Omplir formulari i adjuntar el comprovant.

Un cop has fet el pagament i tens el comprovant, omple el formulari que tens a continuació.

 FORMULARI:

  El teu nom

  Primer cognom

  Segon cognom

  Email

  Adreça (carrer + núm.)

  Població

  DNI / NIE

  Telèfon

  Fills / Alumnes: (només els escolaritzats)

  Primer cognom

  Segon cognom

  Nom Fill 1
  Curs

  Nom Fill 2
  Curs

  Nom Fill 3
  Curs

  Nom Fill 4
  Curs


  "I3" "I4" "I5" (Infantil de 3 a 5 anys)
  "1r" "2n" "3r" "4t" "5è" "6è" (Primària de 6 a 12 anys)

  Nombre total de membres de la unitat familiar (pare, mare, germans,...) (dintre o fora de l’escola)

  Quina es la teva professió (Opcional, només estadístic)

  Aficions o habilitats (Opcional)

  Comprovant de pagament (Només pdf,jgp,jpeg o png i màxim 9Mb)

  D’acord amb allò que s’estableix al Reglament(UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d´abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a al lliure circulació d' aquestes (RGPD) i a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, L’AMPA Escola Germans Amat i Targa manifesta que les dades contingudes en el present document formaran part dels seus fitxers d’ús intern i que:
  - Són necessàries per la gestió i desenvolupament de les activitats de l’AMPA Escola Germans Amat i Targa.
  - Seran utilitzades únicament als efectes descrits, i a efectes d’informació al signant dels serveis que l’AMPA Escola Germans Amat i Targa ofereixi.
  - No seran cedides a tercers, a excepció d’aquells que necessàriament hagin de participar en la gestió i desenvolupament de les activitats esmentades.
  - El signant podrà exercitar el seu dret d’accés, rectificació,cancel·lació i oposició si així ho sol·licita a l’AMPA Escola Germans Amat i Targa.
  Segons l’establert a l’article 18.1 de la Constitució sobre el dret a la propia Imatge, a la LleiOrgànica1/1982, de 5 de maig, de protecció civil al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la propia imatge, i a la llei15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de dades de carácter personal, Autoritzo a l’AMPA de l’Escola Germans Amtat i Targa l’ús d’imatges de la meva persona / del meufill / filla / representat/ada, ja siguin amb format de fotografia o video, individualment o en grup, preses durantl ’activitat pròpia del servei i amb la finalitat d’incorporar-les a documentació interna o fer-ne difusió externa a través del sdiferents mitjans propis de l’AMPA o de titularitat municipal .Aquesta autorització será vàlida per temp sil·limitat, o fins el moment en què faci efectiva la revocació de la mateixa, demanant-lo per escrit davant l’AMPÂ de l’Escola Germans Amat i Targa (Av. Roureda 12 08840 Viladecans Barcelona) o per email a info@ampaamatitarga.org.

  Marcar per l'acceptació o NO acceptació de la cessió d'imatges, ús i gestió de dades personals.

  Si a la acceptacióNo a la acceptació